Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»INFORMACJE >> Obwieszczenia


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 157)
Kolejne strony: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, 01 lipca 2015 r. FŚ. 7624-1/11 O B W I E S Z C Z E N I E Działając na podstawie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), oraz art.74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 ze zm.) informuję, iż Wójt Gminy Krasnopol zawiadomieniem z dnia 01.07.2015 r. przedłużył termin wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol” do dnia 30 września 2015 r. oraz wezwał pełnomocnika Pana Zbigniew Liszewskiego działającego w imieniu Inwestora - Gamesa Energia Polska Sp. z o.o., do ustosunkowania się do pisma uczestnika postępowania z wnioskami dowodowymi wniesionego w dniu...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-07-01 Data publikacji: 2015-07-01
Data modyfikacji: 2015-07-01


OBWIESZCZENIE

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
Krasnopol, 26 maja 2015 r. O B W I E S Z C Z E N I E Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. tj. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 200 8r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235, z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania, że Wójt Gminy Krasnopol wysłał pismo do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku w sprawie zwrócenie lub udostępnienie akt sprawy znak FŚ.7624-1/11 w celu dalszego prowadzenia postępowania odnośnie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn „Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol” zlokalizowanego w całości w gminie Krasnopol, w obrębach geodezyjnych: - Wysoka Góra na działkach geodezyjnych: 1, 6, 7, 8/1,...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-05-26 Data publikacji: 2015-05-28
Data modyfikacji: 2015-05-28


Obwieszczenie

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2015-03-24 Data publikacji: 2015-03-25
Data modyfikacji: 2015-03-25


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23 marca 2015 r....

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-03-23 Data publikacji: 2015-03-24
Data modyfikacji: 2015-03-24


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 06 marca 2015 r. dotyczące postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego znak FŚ.7624-1/11 z dnia 06.03.2015 r. zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol”....

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-03-06 Data publikacji: 2015-03-09
Data modyfikacji: 2015-03-09


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 stycznia 2015 r.

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 16 stycznia 2015 r. o wszczęciu postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej budowę sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia w gminie KRASNOPOL...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-01-16 Data publikacji: 2015-01-16
Data modyfikacji: 2015-01-16


OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-11-27 Data publikacji: 2014-12-10
Data modyfikacji: 2014-12-10


O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 24 listopada 2014 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY KRASNOPOL z dnia 24 listopada 2014 r. Na podstawie art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) p o d a j e s i ę d o p u b l i c z n e j w i a d o m o ś c i, iż na wniosek PGE Dystrybucja S.A z siedzibą w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21a, w imieniu którego działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok,15-950 Białystok, ul. Elektryczna 13 (adres do korespondencji: Rejon Energetyczny Suwałki, ul. Piaskowa 1, 16-400 Suwałki) wydano decyzję Nr KP.6733.1.2014 Wójta Gminy Krasnopol z dnia 24 listopada 2014 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie: linii napowietrznych SN, linii kablowych, stacji transformatorowych napowietrznych SN/nn szt. 2, linii kablowych nn-04kV oraz przyłączy kablowych nn-0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi oraz liniami...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-11-24 Data publikacji: 2014-11-25
Data modyfikacji: 2014-11-25


OBWIESZCZENIE

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Przebudowa drogi gminnej Nr 102063B Krasnopol – Żubronajcie...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-21 Data publikacji: 2014-10-21
Data modyfikacji: 2014-10-21


O B W I E S Z C Z E N I E

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-16 Data publikacji: 2014-10-16
Data modyfikacji: 2014-10-16


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010