Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»PRAWO LOKALNE >> Podatki i opłaty


uchwała nr II/4/06 rady gminy krasnopol 6 grudnia 2006 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 roku, przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 ,Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203,Nr167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.969 i Nr 191, poz.1412) uchwala się, co następuje: Obniża się średnią cenę 1q żyta, ustaloną komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2006 r. w sprawie średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-12-09 Data publikacji: 2007-02-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


Uchwała w sprawie opłaty administracyjnej

Autor: Rada Gminy Krasnopol
UCHWAŁA Nr II/8/06 RADY GMINY KRASNOPOL 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej, terminu płatności oraz sposobu poboru. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 ,Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 18 i 19 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) i art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - Dz. U. Nr 80, poz. 717) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. Ustala się opłatę administracyjną w wysokości: za każdorazowe sporządzenie testamentu na podstawie...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-12-06 Data publikacji: 2007-02-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


Uchwała w sprawie opłaty targowej

Autor: Rada Gminy Krasnopol
UCHWAŁA Nr II/9/06 RADY GMINY KRASNOPOL 6 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 19 pkt 1 lit. a, pkt 2 i 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) - Rada Gminy uchwala, co następuje: Stawka dzienna opłaty targowej od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej, wynosi 7,-zł. Zarządza się pobór opłaty targowej w...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-12-06 Data publikacji: 2007-02-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości

Autor: Rada Gminy Krasnopol
UCHWAŁA Nr II/5/06 RADY GMINY KRASNOPOL 6 grudnia 2006 r. w sprawie podatku od nieruchomości. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 Nr 167, poz.1759 ; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r.Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337 ) oraz na podstawie art. 5ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) Rada Gminy uchwala, co następuje: Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości. Od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,69 zł od 1m powierzchni, pod jeziorami, zajętych na zbiorniki...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-12-06 Data publikacji: 2007-02-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


Uchwała wsprawie podatku od posiadania psów

Autor: Rada Gminy Krasnopol
UCHWAŁA Nr II/7/06 RADY GMINY KRASNOPOL 6 grudnia 2006 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 14 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) - Rada Gminy uchwala, co następuje: Ustala się stawkę podatku od jednego psa w wysokości 30,-zł rocznie. 1. Podatek od posiadania psów płatny jest bez wezwania do 30 czerwca roku podatkowego, a w przypadku powstania obowiązku podatkowego w ciągu roku - w terminie 14 dni od dnia powstania...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-12-06 Data publikacji: 2007-02-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


UCHWAŁA Nr II/6/06 RADY GMINY KRASNOPOL z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych oraz zwolnień w tym podatku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 , Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz.1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 , Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337) oraz art. 10 i art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz.844) - Rada Gminy uchwala, co następuje: 1.Ustala się następujące stawki podatku od środków transportowych, obowiązujące na terenie gminy: od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , o masie...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2006-12-06 Data publikacji: 2007-02-02
Data modyfikacji: 2009-01-27


Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2005-12-01 Data publikacji: 2006-03-06
Data modyfikacji: 2009-01-27


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010