Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >> 2008


Informacja o wyniku otwartego konkursu ofert

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-08-13 Data publikacji: 2008-08-13
Data modyfikacji: 2009-03-02


Informacja o wyniku wyboru usługodawcy

Autor: Komisja Konkursowa
Informacja o wyniku wyboru usługodawcy realizującego program Program Integracji Społecznej (data ogłoszenia zaproszenia na składanie ofert - 02.07.2008)...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-07-29 Data publikacji: 2008-07-29
Data modyfikacji: 2009-03-02


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 03.07.2008 r. OGŁOSZENIE otwartego konkursu ofert na realizację zadania „Pomoc bezrobotnym mieszkańcom terenów wiejskich w aktywizacji zawodowej”. Wójt Gminy Krasnopol ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania „Pomoc bezrobotnym mieszkańcom terenów wiejskich w aktywizacji zawodowej”. I. Rodzaj zadania: Zadanie z zakresu promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych. II. Wysokość środków publicznych na realizację zadania - 1.500,-zł. III. Termin realizacji zadania - sierpień - wrzesień 2008 r. IV. Warunki przyznawania dotacji 1. Warunki przyznawania dotacji na realizację przedmiotowego zadania określają przepisy: a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z póź. zm), b) ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z póź. zm), ...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-07-04 Data publikacji: 2008-07-04
Data modyfikacji: 2009-03-02


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA Usługi integracji społecznej W ramach środków uzyskanych przez Rząd Rzeczpospolitej Polskiej z kredytu Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju (Bank Światowy) na Poakcesyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich (PPWOW) Gmina Krasnopol uzyskała dotację w wysokości 197 258,00 PLN, całość dotacji przeznacza na realizację niżej określonych usług. ZAMAWIAJĄCY Wójt Gminy Krasnopol, zwany dalej Zamawiającym zaprasza zainteresowanych kwalifikowanych usługodawców do składania ofert na świadczenie wszystkich lub wybranych usług integracji społecznej mieszkańcom Gminy spośród usług opisanych poniżej. SPOTKANIE INFORMACYJNE Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych, potencjalnych usługodawców odbędzie się w Krasnopolu w Urzędzie Gminy dnia 07.07.2008r. o godzinie 1300. PROCEDURA Zgodnie z §3 pkt. 2 Porozumienia o współpracy przy realizacji Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszar...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-07-02 Data publikacji: 2008-07-02
Data modyfikacji: 2009-03-02


Informacja o wyborze oferty

Autor: Jan Bagan
Informacja o wyborze oferty dotyczącej przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2008-01-23 Data publikacji: 2008-01-23
Data modyfikacji: 2009-02-27


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NA ZAKUP I DOSTAWĘ OLEJU OPAŁOWEGO...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2008-02-04 Data publikacji: 2008-02-04
Data modyfikacji: 2009-02-27


Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę oleju opałowego lekkiego - SIWZ...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2008-01-05 Data publikacji: 2008-01-05
Data modyfikacji: 2009-02-27


Zarządzenie Nr 2/08 Kierownika Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy Krasnopol Z dnia 4 stycznia 2008 roku w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego...

 czytaj dalej
Publikator: Ryszard Wodecki Data utworzenia: 2008-01-05 Data publikacji: 2008-01-05
Data modyfikacji: 2009-02-27


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010