Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»PROGRAMY, ZAMIERZENIA, STRATEGIE >> Plan Gospodarki Odpadami


UCHWAŁA nR XX/102/04 RADY GMINY KRASNOPOL 25 sierpnia 2004 r. w sprawie Planu Gospodarki Odpadami Gminy Krasnopol na lata 2004-2007. Na podstawie art. 14 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628; z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 113, poz. 984, Nr 199, poz. 1671; z 2003 r. Nr 7, poz. 78; z 2004 r. Nr 96, poz. 959) uchwala się, co następuje: Uchwala się Plan Gospodarki Odpadami Gminy Krasnopol na lata 2004-2007, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Zygmunt Kowalski 04-08-27 3:44 ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-03-03 Data publikacji: 2009-03-03
Data modyfikacji: 2009-03-03


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010