Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW >> Stanowisko do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i funduszy unijnych


REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Zgodnie z art. 1 pkt 17 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasnopol tworzy i prowadzi Wójt Gminy Krasnopol od dnia 1 stycznia 2012 r. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krasnopol jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje Wójt Gminy Krasnopol na pisemny wniosek przedsiębiorcy. Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać: (wzór wnio...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2012-01-12 Data publikacji: 2012-01-12
Data modyfikacji: 2012-01-12


Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów.

Autor: Magdalena Puczyłowska
SPRAWA: Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol, pokój nr 6, tel. 875 164 038 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i funduszy unijnych Wymagane dokumenty: Wniosek do Wójta Gminy Krasnopol Który powinien zawierać:a) imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właścicielanieruchomości;b) tytuł prawny władania nieruchomością;c) nazwę gatunku drzewa lub krzewu;d) obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm;e) przeznaczenia terenu, na którym rośnie drzewo lub krzew;f) przyczynę i termin zamierzonego usunięcia drzewa lub krzewu;g) wielkość powierzchni, z której zostaną usunięte krzewy;h) rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa lub krzewu w stosunku do granic nieruchomości obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej nieruchomości. Opłaty: 1. Opłata ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-03-23 Data publikacji: 2010-11-05
Data modyfikacji: 2010-11-10


WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYWÓZ ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ORAZ OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2010-11-05 Data publikacji: 2010-11-05
Data modyfikacji: 2010-11-05


Sprawa Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, pokój Nr 6tel. (087) 5164038 Komórka odpowiedzialna: Stanowisko do spraw rolnictwa, ochrony środowiska i funduszy unijnych Wymagane dokumenty 1. Wniosek 2. Załączniki do wniosku: - w przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 69 kartę informacyjną przedsięwzięcia. - w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko - kartę informacyjną przedsięwzięcia.- poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-03-23 Data publikacji: 2009-03-23
Data modyfikacji: 2009-03-23


Zasady postępowania z wyrobami zawierającymi azbest Zgodnie z przepisami osoba fizyczna niebędąca przedsiębiorcą, która jest użytkownikiem wyrobów zawierających azbest jest obowiązana sporządzić i przedłożyć Wójtowi Gminy Krasnopol informację zawierającą między innymi dane o ilości azbestu i jego lokalizacji. Formularz informacji znajduje się na w BIP Gminy Krasnopol oraz w Urzędzie Gminy w pokoju nr 6. Informacja podlega aktualizacji w terminie do 31 stycznia każdego roku. Wyżej wymieniona informacja ma charakter statystyczny i nie wiąże się z koniecznością usunięcia azbestu. Zgodnie z przepisami Polska podjęła się wobec Unii Europejskiej zobowiązanie do całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest do 31 grudnia 2032 roku. Zgodnie z przepisami zdemontowany eternit nie może być już powtórnie wykorzystany np. poprzez umieszczenie na innym budynku, lecz wywieziony przez firmę posiadającą odpowiednie zezwolenie na...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-03-23 Data publikacji: 2009-03-23
Data modyfikacji: 2009-03-23


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010