Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAŁATWIANIE SPRAW >> Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 11)
Kolejne strony: 1  2  


Sprawa: Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: 1. Dowód osobisty2. Odpis prawomocnego orzeczenia sądu o rozwodzie Opłaty: Opłata skarbowa:- od innych czynności urzędu stanu cywilnego - 11,00 zł Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni Tryb odwoławczy: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Uwagi: Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa składa się osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia uprawomocnienia się...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Przyjęcie oświadczenia o nadaniu dziecku nazwiska męża matki Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Odpis skrócony aktu małżeństwa Dowody osobiste Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Uwagi: Nadanie dziecku nazwiska męża matki następuje na skutek zgodnego oświadczenia małżonków złożonego przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.Oświadczenie można złożyć do czasu uzyskania przez dziecko pełnoletności. ...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Przyjęcie oświadczenia o uznaniu dziecka przez jego ojca Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu u. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: 1. Dowody osobiste rodziców2. Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona) lub odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową) Opłaty: Opłat nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Uwagi: Uznanie dziecka następuje poprzez złożenie przez ojca dziecka odpowiedniego oświadczenia do protokołu przed kierownikiem urzędu stanu...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Rejestracja urodzin i sporządzenie aktu urodzenia Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Osoba zgłaszająca urodzenie dziecka urodzonego poza zakładem opieki zdrowotnej, którego rodzice pozostają w związku małżeńskim przedstawia:- pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka wystawione przez lekarza, położną lub zakład opieki zdrowotnej- odpis skrócony aktu małżeństwa rodziców dziecka- dowody osobiste rodziców dzieckaJeżeli dziecko nie pochodzi z małżeństwa, osoba zgłaszająca urodzenie powinna przedstawić: odpis skrócony aktu urodzenia matki (jeżeli jest ona panną) , odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (jeżeli matka dziecka jest rozwiedziona), odpis skrócony aktu zgonu (jeżeli matka dziecka jest wdową) Opłaty: Opłat nie pobiera się. Termin...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Rejestracja zgonu i sporządzenie aktu zgonu Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Osoba zgłaszająca zgon składa:- kartę zgonu- dowód osobisty osoby zmarłej Opłaty: Nie pobiera się Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni Tryb odwoławczy i opłaty: Od decyzji odmawiającej przyjęcia oświadczenia służy odwołanie do Wojewody Podlaskiego, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję. Uwagi: Do zgłoszenia zgonu obowiązani są w kolejności:- małżonek lub dzieci zmarłego- najbliżsi krewni lub powinowaci- osoby zamieszkałe w lokalu, w którym nastąpił zgon- osoby, które były obecne przy zgonie lub naocznie się o tym przekonały- administrator domu, w...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Autor: Anna Orzechowska
Sprawa: Sprostowanie aktu stanu cywilnego Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel.(087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnegoZałączniki:Podstawą sprostowania aktu są przede wszystkim akty stanu cywilnego. Zasadą jest, że akt późniejszy prostuje się w oparciu o akt wcześniejszy:- akt urodzenia - na podstawie aktu małżeństwa rodziców- akt małżeństwa - na podstawie aktów urodzenia osób, które zawarły małżeństwo- akt zgonu - na podstawie aktu urodzenia lub aktu małżeństwa osoby zmarłej Opłaty: Opłata skarbowa:- od decyzji - 39,00 zł. Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: Odmowa sprostowania aktu następuje w formie decyzji. Odwołanie wnosi się do Wojewody Podlaskiego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego.Załączniki:- odpisy skrócone aktów urodzenia- dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba uprzednio pozostawała w związku małżeńskim- cudzoziemiec składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystegoKierownik urzędu stanu cywilnego wydaje zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, które uzupełnione, podpisane i doręczone przez duchownego przed upływem pięciu dni od dnia zawarcia małżeństwa stanowi podstawę sporządzenia aktu...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64- 023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: 1. Odpisy skrócone aktów urodzenia2. Zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, złożone osobiści przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego3. Odpisy z akt stanu cywilnego potwierdzające stan cywilny osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (dotyczy osób będących wcześniej w innym związku małżeńskim)4. Dokumenty tożsamości osób zamierzających zawrzeć związek małżeński (do wglądu)Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo dodatkowo składa dokument stwierdzający możność zawarcia małżeństwa według prawa ojczystego Opłaty: Opłata skarbowa:- od sporządzenia aktu małżeństwa - 84,00 zł  Termin załatwienia sprawy: Po u...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Zaświadczenie stwierdzające możliwość prawną określoną prawem polskim do zawarcia małżeństwa za granicą Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul .Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicąZałączniki:- odpis skrócony aktu urodzenia- dowód ustania poprzedniego małżeństwa, jeżeli osoba wcześniej pozostawała w związku małżeńskim- pisemne zapewnienie, złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego, że osoba nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa Opłaty: Opłata skarbowa:- od zaświadczenia - 38,00 zł. Termin załatwienia sprawy: Do 1 miesiąca Tryb odwoławczy: W przypadku odmowy wydania zaświadczenia, kierownik urzędu stanu cywilnego powiadamia na piśmie osobę...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Sprawa: Odpisy i zaświadczenia z ksiąg stanu cywilnego Miejsce załatwienia sprawy: Urząd Stanu Cywilnego w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 4 tel. (087) 51-64-023 Komórka odpowiedzialna: Urząd Stanu Cywilnego - Kierownik USC Wymagane dokumenty: Wniosek o wydanie odpisu z ksiąg stanu cywilnegoDo wglądu: dokument tożsamości Opłaty: Opłata skarbowa: - od sporządzenia odpisu zupełnego - 33,00 zł,- od sporządzenia odpisu skróconego - 22,00 zł,- od zaświadczenia: o dokonanych wpisach w księdze lub o ich braku oraz od zaświadczeń o zaginięciu lub zniszczeniu księgi - 24 zł Termin załatwienia sprawy: Bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni. Tryb odwoławczy i opłaty: Odmowa wydania zaświadczenia następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zażalenie wnosi się do Wojewody Podlaskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia, za pośrednictwem organu, który wydał...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010