Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»ZAMÓWIENIA PUBLICZNE >> 2014


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 21)
Kolejne strony: 1  2  3  


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Autor: Wójt Gminy Krasnopol - Karol Szrajbert
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 – j.t. ze zm.), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 17 grudnia 2014 r. na „Usługi związane z odbiorem, transportem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Krasnopol, utworzenie i prowadzenie punku selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)”...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2014-12-23 Data publikacji: 2014-12-23
Data modyfikacji: 2014-12-23


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
USŁUGI ZWIĄZANE Z ODBIOREM, TRANSPORTEM, ZAGOSPODAROWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH I NIEZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY KRASNOPOL, UTWORZENIE I PROWADZENIE PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNANYCH (PSZOK)...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2014-12-09 Data publikacji: 2014-12-16
Data modyfikacji: 2014-12-16


Zaproszenie do składania ofert

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
hellip;………………………………. (pieczęć jednostki Zamawiającego dla której realizowane jest zamówienie) Nr sprawy KP.272.37.2014 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro (rodzaj zamówienia: dostawa/usługa/robota budowlana) ( właściwe podkreślić) Urząd Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol 1. …………………………………………………………………………………………………………. ( Nazwa, adres Zamawiającego oraz nazwa i adres jednostki wnioskującej) 2. Opis przedmiotu zamówienia. Odśnieżanie dróg...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-11-21 Data publikacji: 2014-11-24
Data modyfikacji: 2014-11-24


Zaproszenie do składania ofert

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-15 Data publikacji: 2014-10-15
Data modyfikacji: 2014-10-15


Zaproszenie do składania ofert

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Utwardzenie placu postojowego przy Urzędzie Gminy Krasnopol przy ul. Wojska Polskiego 4....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-15 Data publikacji: 2014-10-15
Data modyfikacji: 2014-10-15


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Utwardzenie placów i dróg dojazdowych do Zespołu Szkół w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 63 16-503 Krasnopol....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-10 Data publikacji: 2014-10-10
Data modyfikacji: 2014-10-10


ZAWIADOMIENIE

Autor: Anna Witkowska - Zastępca Wójta Gminy Krasnopol
Krasnopol, 06 października 2014 r. KP.271.6.2014 Wg rozdzielnika ZAWIADOMIENIE Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759), informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 30 września 2014 r. na„ Utwardzanie placów i dróg dojazdowych w obrębie Zespołu Szkół w Krasnopolu” Zamawiający przeprowadził badanie i ocenę złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. Najniższa cena 100% (kryteria oceny ofert). Wybrano ofertę NR 2 - JAR-TECH sp. z o.o. Pisanica 77B, 19-314 Kalinowo. Oferent spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i zaoferował...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-10-06 Data publikacji: 2014-10-06
Data modyfikacji: 2014-10-06


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Utwardzenie placów i dróg dojazdowych do Zespołu Szkół w Krasnopolu ul. Wojska Polskiego 63 16-503 Krasnopol...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-09-15 Data publikacji: 2014-09-19
Data modyfikacji: 2014-09-19


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
Modernizacja oddziałów przedszkolnych w ramach projektu Przedszkolaki są wśród nas - Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. POKL...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-08-25 Data publikacji: 2014-08-25
Data modyfikacji: 2014-08-25


ZAWIADOMIENIE

Autor: Wójt Gminy Krasnopol
informuje o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego z dnia 21 lipca 2014 r. na „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w ramach projektu „Przedszkolaki są wśród nas” – Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.1. POKL”....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2014-07-23 Data publikacji: 2014-07-23
Data modyfikacji: 2014-07-23


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010