Jak korzystać Rejestr zmian Informacje niedostępne Jak korzystać? , Rejestr zmian, Informacje niedostępne
Urząd Gminy Krasnopol
Strona główna »»OCHRONA ŚRODOWISKA >> Obwieszczenia i informacje


Pokazuje pozycje 1 - 10(wszystkich 31)
Kolejne strony: 1  2  3  4  


Wytyczne dotyczące zgłoszenia szkód i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie opracowane na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie sposobu postępowania przy szacowaniu szkód oraz wypłaty odszkodowań za szkody w uprawach i płodach rolnych (Dz.U. Nr 45 poz 272)...

 czytaj dalej
Publikator: Wojciech Grochowski Data utworzenia: 2015-05-06 Data publikacji: 2015-05-06
Data modyfikacji: 2015-05-06


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 28.05.2009r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
O wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 28.05.2009 r....

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-05-28 Data publikacji: 2009-05-28
Data modyfikacji: 2009-05-28


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 21.04.2009 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 21.04.2009 r. FŚ.7624-11/08/09 OBWIESZCZENIE o ponownym wystąpieniu do organów opiniujących Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zn.) w zawiązku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) oraz art. 153 ust.1 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamiam W związku ze zmianą wniosku przesłaną pismem znak GEP-081/04/2009 z dnia 02.04.2009 (data wpływu 06.04.2009 r.) Gamesa Energia Polska Sp. z o.o. ul. Krucza 16/22, 7p, 00-526 Warszawa zgodnie z art. 51 ust. 3 Prawo ochrony środowiska w dniu 21.04.2009 r. organ prowadzący postępowanie wystąpił do organów opiniujących o wydanie...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-04-21 Data publikacji: 2009-04-21
Data modyfikacji: 2009-04-21


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 23.01.2009

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, 23.01.2009 r. Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol o wydaniu postanowienia w sprawie konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko w dniu 23.01.2009 r. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) , w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.). W związku z prowadzonym postępowaniem odnośnie oddziaływania inwestycji na środowisko, zawiadamia się , że na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 51 ust. 1 pkt 2, art.. 51 ust. 2 oraz art.52 ust 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 6 i pkt. 56 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w...

 czytaj dalej
Publikator: Karol Szrajbert Data utworzenia: 2009-01-23 Data publikacji: 2009-01-23
Data modyfikacji: 2009-01-23


Informacja Wójta Gminy Krasnopol

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, 08.12. 2008r. FŚ. 7624- 10/01/08  I n f o r m a c j a Mając na uwadze art. 19 ust. 2 stawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) zawiadamia się, iż postanowieniem z dnia 08.12.2008r., znak: FŚ. 7624- 10/01/08, tut. Organ odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla zadania inwestycyjnego „Ziemne stawy do hodowli ryb wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działek 48/1, 48/2, 48/3 położonych w miejscowości Mikołajewo, gmina Krasnopol. Informację umieszcza sie na: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol i w Internecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Krasnopol  Wójt Gminy Krasnopol -/- Józef Ryszard Stankiewicz ...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-12-09 Data publikacji: 2008-12-09
Data modyfikacji: 2008-12-09


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25.11.2008 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 25 listopada 2008r OŚF. 7624-8/15/08 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25.11.2008 r. o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie gminnej sieci wodociągowej wraz z 29 przyłączami o łącznej długości 11.300 mb w miejscowości Jeziorki - Głuszyn - Buda Ruska” Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ) oraz art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 listopada 2008r., została wydana dla Gminy Krasnopol, ul. Wojska polskiego 4, 16-503 Krasnopol Decyzja znak...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-11-25 Data publikacji: 2008-11-25
Data modyfikacji: 2008-11-25


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25.11.2008 r.

Autor: Józef Ryszard Stankiewicz - Wójt Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 25 listopada 2008r OŚF. 7624-7/15/08 ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 25.11.2008 r. o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie sieci wodociągowej z 46 przyłączami o łącznej długości 18 013 mb w miejscowości Krasnopol - Czarna Buchta - Jegliniec” Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ) oraz art. 49 i art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 25 listopada 2008r., została wydana dla Gminy Krasnopol, ul. Wojska polskiego 4, 16-503 Krasnopol Decyzja znak...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-11-25 Data publikacji: 2008-11-25
Data modyfikacji: 2008-11-25


Obwieszczenie Wójta Gminy Krasnopol z dnia 14.11.2008 r. o wszczęciu postępowania

Autor: Anna Witkowska - Zastępca Wójta Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 14.11.2008r. FŚ. 7624-11/08 OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Krasnopol z dnia 14.11.2008 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających Zgodnie z art. 46 a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) w związku z art. 49 i art. 61§ 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia się strony postępowania że w dniu 14.11.2008 r. na wniosek złożony przez Gamesa Energia Polska Sp. Z o.o., ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Farma elektrowni wiatrowych >Pietrowizna< zespół Krasnopol” Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach jak niżej: - Wy...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-11-14 Data publikacji: 2008-11-14
Data modyfikacji: 2008-11-14


Informacja

Autor: Anna Witkowska - Zastępca Wójta Gminy Krasnopol
Krasnopol, 5.11. 2008r. FŚ. 7624- 9/05/08  I n f o r m a c j a Mając na uwadze art. 19 ust. 2 stawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008 r. Dz.U. Nr 25, poz. 150) zawiadamia się, iż postanowieniem z dnia 05.11.2008r., znak: FŚ. 7624- 9/05/08, tut. Organ odstąpił od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia tworzeniu „ Ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej. Teren turystyczno - wypoczynkowy we wsi Krasnopol”. Inwestycja zlokalizowana jest na terenie działki 1045/5 położonej w miejscowości Krasnopol, działki o nr geod. 361 (jezioro Długie) położone w obrębie Krasne ponadto inwestycja obejmuje działkę nr geod. 1045/4 Postępowanie prowadzone jest na wniosek Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol . Informację umieszcza sie na: na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Krasnopol, ul. Wojska Polskiego 4, 16-503 Krasnopol i w Internecie...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-11-14 Data publikacji: 2008-11-14
Data modyfikacji: 2008-11-14


Obwieszczenie z dnia 21.10.2008r.

Autor: Anna Witkowska - Zastępca Wójta Gminy Krasnopol
Krasnopol, dnia 21 października 2008r OŚF. 7624-6/08 Zawiadomienie-obwieszczenie o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację . ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wydaniu Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w zakresie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol - Murowany Most na odcinku od 0+665 km do 6+276 km. Na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska ( jednolity tekst Dz.U. z 2008r. Nr 25 poz. 150 ) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U z 2000r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.)zawiadamiam strony postępowania, że w dniu 21 października 2008r., została wydana dla Powiatowego Zarządu Dróg, ul. Marchlewskiego 19, 16-500 Sejny Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Przebudowa drogi powiatowej nr 1169B Krasnopol -...

 czytaj dalej
Publikator: Piotr Bąk Data utworzenia: 2008-10-21 Data publikacji: 2008-10-21
Data modyfikacji: 2008-10-21


 
logoUrząd Gminy Krasnopol
e-mail: ugkras@op.pl    tel: (087) 5164010